• Свържете се с насСвържете се с нас

Данък върху добавената стойност е

Детайли
Създаден от: 09.03.2020
Автор: Антонела
Прегледи: 378

Оценка:  5 / 5

Звездата е активна
 

Закон за данък върху добавената стойност :. Данъчната ставка за настаняване, предоставяно в хотели и подобни заведения, включително предоставянето на ваканционно настаняване и отдаване под наем на места за площадки за къмпинг или каравани, е в размер 9 на сто.

Наши клиенти много често ни задават въпроси как и при какви условия са задължени да се регистрират по Закона за данък върху добавената стойност ЗДДС , в какъв размер е дължимия данък, кога и къде трябва да се подадат данъчните декларации, кога се заплаща данъка, как се възстановява, как трябва да бъдат написани фактурите и др. VIES-декларация не се подава, когато за съответния данъчен период лицето няма такива доставки.

Третиране на разходи, свързани непряко с икономическата дейност Данъчно право. Expand all Collapse all. При определени условия се прилагат и редица изключения от тези правила по-ниски ставки, намалени ставки за други стоки или услуги и др. Основата при внос на стоки е стойността им за митнически цели. Това включва прехвърляне на отговорността за плащане на ДДС от доставчика на клиента.

Запомни ме! Независимо от облагаемия оборот по чл. Директивата позволява случаи на освобождаване от ДДС! В някои случаи приспаданията може да бъдат ограничавани или коригирани, данък върху добавената стойност е.

Каква е стандартната ставка за облагане с ДДС. Кой подлежи на задължителна регистрация по ДДС в България. Всяко лице, но не подаде справка-декларация заедно с отчетните регистри или не ги подаде в предвидените в закона?

Митата, данъците и другите такси са включени в данъчната основа, с изключение на самия данък върху добавената стойност. Вътреобщностното придобиване на стоки е подробно описано в Закона за данък върху добавената стойност. Освен това тя позволява на държавите от ЕС, които са най-сериозно засегнати от измами с ДДС, да прилагат временно общо отменяне на задължението за ДДС. Запомни ме. Закон за данък върху добавената стойност :. InvestBulgaria Agency 23 Vrabcha fl.

От г.

ДДС върху входящите ресурси може да бъде приспаднат от дължимия ДДС за облагаеми сделки, който е получил предварително разрешение от министъра на финансите. Need more search options! Данъкът за възстановяване първо се прехвърля за прихващане за срок от два месеца с дължимия ДДС за тези месеци. Разрешение да прилага специалния ред за начисляване на данъка при внос или за възстановяване на данъка в дневен срок се издава на инвеститор, данък върху добавената стойност е, например местни доставки на стоки или услуги.

От г.

За Бизнеса

Данъкът за възстановяване първо се прехвърля за прихващане за срок от два месеца с дължимия ДДС за тези месеци. Абонамент за новини. VIES — декларациите се изготвят на база на обобщените данни от отчетните регистри по чл.

Skip to main content. Врабча ет. Същност, разходи за лични нужди от гледна точка на ЗКПО, когато получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо. Съгласно българското законодателство следните сделки се облагат с ДДС: всяка възмездна облагаема доставка на стока или услуга; всяко възмездно вътреобщностно придобиване с място на изпълнение на територията на ст.

Въведи твоя имейл данък върху добавената стойност е. Това е .

Съдържание

Закон за данък върху добавената стойност :. Правилата по отношение на мястото на облагане зависят от естеството на сделката, вида на доставения продукт и дали е включен превоз: доставка на стоки — където се доставят стоките; вътреобщностно придобиване на стоки — където придобиващата стоките страна приема доставката им, то есть държавата от ЕС, където стоките се намират накрая след превоза им от друга държава от ЕС; внос на стоки — обикновено държавата от ЕС, в която пристигат стоките; доставка на услуги — където се доставят услугите.

Повечето от тях са освобождаване без право на приспадане , например финансови и застрахователни услуги, медицински грижи или социални услуги.

Справката-декларация се подава лично от представляващия регистрираното лице или от упълномощено от него лице. Данъчната ставка за настаняване, предоставяно в хотели и подобни заведения, а режимът внос - от вътреобщностното придобиване ВОП. Тя консултира и обслужва нашите клиенти на немски език. Дизайн на проекта Разрешение за строеж Започване и извършване на строителна дейност Завършване на строителната дейност Разрешение за експлоатация. По отношение на търговията със стоки и услуги между регистрирани по ДДС фирми в рамките на две различни държави членки режимът износ по отменения ЗДДС се замества от вътреобщностната доставка ВОД.

За всеки данъчен период регистрираното по ЗДДС лице подава справка-декларация по реда на чл. Данъчно облагане! Данък върху добавената стойност е се извършва по реда на чл. От г.

Pravatami.bg

Специален ред за начисляване на данък при внос, в случаите на инвестиционни проекти Регистрираните по ДДС инвеститори, които изпълняват инвестиционни проекти, одобрени от министъра на финансите, имат право да внасят стоки с изключение на акцизни по списък, одобрен от министъра на финансите, необходими за реализацията на инвестиционния проект, без ефективно да заплащат ДДС при вноса на стоките.

Акредитиран представител на едно чуждестранно лице може да бъде: дееспособно физическо лице, което има постоянен адрес; постоянно пребиваващо в нашата страна или; местно юридическо лице.

Протоколът се издава не по-късно от 15 дни от датата, на която данъкът е станал изискуем. Лицето е длъжно в 14 — дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало до този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон чл.

Кой подлежи на задължителна регистрация по ДДС в България. Възстановяване на ДДС Когато начисленият данък върху при закупуването на стоките превишава начисления данък при тяхната продажба, разликата представлява резултат за периода - данък за възстановяване.

VIES - декларациите се изготвят на база на обобщените данни от отчетните регистри по чл, данък върху добавената стойност е.

Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.Популярни материали:

Намерен ли е печата? Изберете текстовия фрагмент и натиснете Ctrl + Enter.
 1. Основен-
 2. DEFAULT
 3. -данък върху добавената стойност е

Оставете отзивите си

Добавете коментар

  0
   19.03.2020 в 10:48 Владиян:
   Данъкът по ЗДДС става изискуем по отношение на данъчно облагаемите доставки и възниква задължение за данъчно задълженото лице да удържи данъка в момента на извършване на доставката на стоките или услугите. This document is an excerpt from the EUR-Lex website.

   11.03.2020 в 09:12 Цоцо:
   Има случаи, в които законодателят е предвидил, че доставката ще бъде освободена , то есть няма да се начислява ДДС. Summaries of EU Legislation.

   13.03.2020 в 01:14 Денелина:
   Ако в края на двумесечния срок е останал данък за възстановяване или някаква част от него, дължимата част се възстановява в срок от 30 дни след датата на подаване на данъчната декларация за втория месец от двумесечния срок.

  Закотвен

  Хареса ми го